Intern begeleider

Wij zijn Pauline en Marije, de intern begeleiders van de Mgr. Huibersschool.

Als uw kind naar school gaat dan heeft u als ouder vooral met de leerkracht te maken. De leerkracht zorgt voor het onderwijs, u voor de opvoeding en samen praat u over de ontwikkeling van uw kind, thuis en op school.

Als er tijdens de ontwikkeling van uw kind vragen zijn die noch de leerkracht, noch u kunt beantwoorden, dan komen wij als intern begeleider in beeld. Samen met u en de leerkracht kijken we of duidelijk is wat uw kind nodig heeft op school, dan wel thuis en of we dat met elkaar kunnen organiseren. Mocht blijken dat er meer nodig is dan wij of u samen kunnen bieden, dan kunnen wij samen advies vragen bij diverse instanties die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord.

Op de Mgr. Huibersschool proberen we de leerlingen goed te volgen en aan te sluiten bij ieders ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat we door middel van toetsen, observaties, zorgoverleg en gesprekken met kind en ouders, streven naar passende zorg en begeleiding voor ieder kind. De groepsleerkracht houdt goed bij hoe een kind zich ontwikkelt. Wij hebben regelmatig overleg met de leerkrachten. Dan worden lopende zaken besproken en nieuwe plannen gemaakt. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan logopedie, fysiotherapie, maar ook onderzoek naar dyslexie, onderzoek naar gedrag of verwerking van een scheiding. Onze rol hierin is vooral de contacten leggen en/of de weg wijzen in die enorme berg aan hulpverlenende instanties. Wij bespreken regelmatig met de leerkrachten alle kinderen en samen maken we afspraken over de te zetten stappen. We kijken naar leerresultaten, maar ook naar werkhouding en welbevinden, sociaal functioneren en de motorische ontwikkeling. Pauline houdt zich bezig met de leerlingen in groep 1-2 en Marije met de leerlingen in groep 2-3 en 4-5.

Verder is het onze taak om de infrastructuur binnen de school met betrekking tot extra begeleiding op individueel, groeps- en schoolniveau in goede banen te leiden en alle wettelijke en bovenschoolse verplichtingen en afspraken te vertalen naar een haalbare praktijk voor de leerkracht.

Kortom wij werken samen met de directeur, met het team en met u aan goede opvoeding en onderwijs voor alle kinderen. Een prachtige klus!

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl